Autorský zákon - vybrané ustanovenia

 

Zákon č. 618/2003 Z.z. a násl. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon):

AUTORSKÉ PRÁVO 6 Autor - (1) Autor je fyzická osoba , ktorá dielo vytvorila. 7 Dielo - (1) Predmetom autorského práva je literárne a iné umelecké dielo a vedecké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora, najmä - . . . f) maľba, kresba, náčrt, ilustrácia, socha a iné dielo výtvarného umenia, g) fotografické dielo, h) architektonické dielo, predovšetkým dielo stavebnej architektúry a urbanizmu, dielo záhradnej a interiérovej architektúry a dielo stavebného dizajnu, . . . 15 Vznik autorského práva na dielo - (1) Autorské právo na dielo vzniká okamihom, keď je dielo vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, alebo formu jeho vyjadrenia. (2) Autorské právo sa vzťahuje na dokončené dielo, na jeho jednotlivé vývojové fázy a časti vrátane názvu diela a mien postáv, ak spĺňajú pojmové znaky diela a sú ako predmety autorského práva v ňom obsiahnuté. 16 Obsah autorského práva - Autorské právo zahŕňa výhradné osobnostné práva a výhradné majetkové práva. 17 Osobnostné práva - (1) Autor má právo a) označiť svoje dielo menom alebo pseudonymom a žiadať, aby sa jeho meno alebo pseudonym uvádzalo na všetkých rozmnoženinách diela náležitým spôsobom pri každom použití diela na verejnosti, a to podľa spôsobu použitia, . . . c)rozhodnúť o zverejnení svojho diela, d) na nedotknuteľnosť svojho diela, najmä na ochranu pred akoukoľvek nedovolenou zmenou alebo iným nedovoleným zásahom do svojho diela, ako aj pred akýmkoľvek hanlivým nakladaním so svojim dielom, ktoré by mali za následok narušenie jeho cti a dobrej povesti. Ak to povaha diela alebo spôsob použitia diela nevylučuje, autor má právo na autorský dohľad nad nakladaním so svojím dielom; . . . 18 Majetkové práva - (1) Autor má právo použiť svoje dielo, (2) Autor má právo udeľovať súhlas na každé použitie diela, najmä na a) vyhotovenie rozmnoženiny diela, b) verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, . . . e) zaradenie diela do súborného diela, f) verejné vystavenie diela, g) verejné vykonanie diela, . . .

Krok späť